सुचना सहायक उम्मेदवारहरुको छोटो सुची (Short List) गरिएको वारे